กษัตริย์มัลละ สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรในหลวง

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. Maharaja Bahadur of Hathwa ตระกูลมหากษัตริย์มัลละ พร้อมด้วย Maharani Poonam Sahi มหาราชินี และครอบครัว ทราบข่าวการประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เดินทางมายังวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ โดยมีพระครูสมุห์สงกรานต์ กิตฺติวํโส ให้การต้อนรับ นำกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

Maharaja Bahadur of Hathwa ท่านเป็นกษัตริย์ตระกูลมหากษัตริย์มัลละ ท่านกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กษัตริย์ของประเทศไทย ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรชาวไทย และของคนทั้งโลกด้วย เมื่อทราบข่าวอาการประชวรของพระองค์ จึงได้เดินทางมาขอพรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในเมืองกุสินารา ได้ปกป้องคุ้มครองให้พระองค์ท่าน ทรงหายจากพระอาการประชวร มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

 

Maharaja Bahadur of Hathwa ท่านเป็นกษัตริย์ตระกูลมหากษัตริย์มัลละ แม้ตอนนี้ท่านจะนำถือศาสนาพรามณ์-ฮินดู แต่ตระกูลของท่านเคยนำถือพระพุทธศาสนา ในแคว้นมัลละ มีเมืองหลวงคือเมืองปาวา และเมืองกุสินารา ซึ่งยังคงสืบเชื้อสายตระกูลกษัตริย์มาจนปัจจุบัน

 

ข้อมูลโดย วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com