• หน้าแรก
  • ข่าวและกิจกรรม
  • ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อกระเบื้องมุงหลังคา วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อกระเบื้องมุงหลังคา วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

ด้วยอาคารโมขเวศน์สันติธรรมศาลา (อาคาร ๑) และอาคารสัณฐานคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๒) วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์เป็นอาคารชั้นเดี่ยว ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารหอสวดมนต์ อาคารที่พักผู้แสวงบุญ อาคารสำนักงาน และอาคารหอฉันกุสาวดี ซึ่งผ่านการใช้งานมานานกว่า ๒๐ ปี บัดนี้อาคารได้มีการชำรุด ร้าว และหลังคารรั่ว ทางวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ จะไดัทำการเปลี่ยนหลังคาใหม่ทั้งหมด

ซึ่งในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) ประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ได้เดินทางมาเป็นประธาน มุ่งหลังคาเปลี่ยนกระเบื้องแผ่นแรก เป็นปฐมฤกษ์ โดยมีพระครูสุวัฒน์ชยาทร รองหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นผู้ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เป็นผู้หางบประมาณ

จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อกระเบื้องมุงหลังคา โดยท่านสามารถเป็นเจ้าภาพทำบุญได้ แผ่นละ ๑๐๐ บาท จำนวนทั้งหมด ๔ หมื่นแผ่น โดยโอนเงินผ่านบุญชี ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีเพื่อวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์-อินเดีย เลขบัญชี ๑๑๕-๔-๑๕๗๔๕-๕ หรือติดต่อ พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) โทร +๙๑ ๙๐๐ ๕๐๐ ๗๐๓๒ , ๙๑ ๙๐๐ ๕๐๐ ๗๐๓๒

ขออานิสงค์แห่งการทำบุญเปลี่ยนกระเบี้องมุงหลังคาวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ขอให้ทำธุรกิจการค้า ซื้อมา ขาตล่อง ได้กำไรสูงๆ ได้ลาภ สุขสรรเสริญ มีตำแหน่งการงานสูงๆ ลูกหลานเล่าเรียน เขียนอ่าน ได้ปริญญาสูงๆ สมณศักดิ์ เลื่อนขัน เลื่อนขึ้น ชั้นสูงๆ โรคภัยไม่เบียดเบียน มีอายุยั้งยืนนาน มุ่งสู่วัยสูงๆ มีผู้หลักผู้ใหญ่คุ้มครองคุ้มกัน มีความปลอดภัยสูงปฏิบัติธรรมได้มรรค ได้บรรลุผล นำพาตนสู่ระดับสูง หลังจากตายเพราะกายแตก ได้สู่สุคติโลกสวรรค์ชั้นสูงๆ

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com