บรรพชาสามเณรอินเดีย ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ณ แดนพุทธภูมิ

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ภายใต้การดูแลของ พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เป็นประธานจุดธูปเทียน นำบูชาพระรัตนตรัย และมอบผ้าไตรแก่กุลบุตรชาวอินเดีย ๘๙​ รูป ที่เข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณร และแม่ชี ในงานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี ๒๕๖๐ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

จากนั้นนำกุลชาวอินเดียทั้ง ๘๙ รูป ได้ตั้งขบวนแห่รอบพระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา ๓ รอบ กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ก่อนจะเดินทางจากวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เดินแห่ไปยังมหาปรินิพพานสถูป สาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

โดยเวลา ๑๖.๐๐ น. กุลบุตรชาวอินเดียทั้ง ๘๙ รูป เข้ารับบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดพม่า มีพระอภิธช อัคคมหาสัมธัมมโชติกะ ดร.ภัททันตะ ญาณิสสระ เจ้าอาวาสวัดพม่า เป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากบรรพชาเป็นสามเณรเสร็จแล้ว สามเณร และแม่ชีทั้ง ๘๙ รูป ได้ร่วมกันสวดมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายเป็นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

ซึ่งโครงการบรรพชาสามเณรอินเดียครั้งนี้วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ร่วมกับวัดพม่า เพื่อสืบสานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิให้เจริญงอกงามไพบูลย์ เนื่องในงานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี ๒๕๖๐ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com