บำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) ณ ชาตสถาน อุทยานสวนลุมพินีวัน

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ น. พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานนำพระสงฆ์นานาชาติ ๒๘ วัด ๑๘๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โดยมีพระเดชพระคุณ พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ป.ธ. ๙ ) ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล เป็นประธานในการจัดงาน

ปีพุธศักราช ๒๕๕๔ ชาวไทยได้รวมใจกันบูรณปฏิสังขรณ์ลุมพินีวันสถาน ที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และคณะสงฆ์ไทย ภายใต้ศาสนูปถัมภ์ของรัฐบาลแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ได้จัดส่งพระธรรมทูตไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดไทยลุมพินี ได้ปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นคุณประโยชน์กับชาวเนปาล และชาวท้องถิ่นเป็นอันมาก

ในคราวที่ประเทศเนปาลประสบเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ประชาชนชาวไทยภายใต้การกับกับดูแลของมหาเถรสมาคม มีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้บัญชาให้พระพรหมสิทธิ ประธานสำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศ กรรมการมหาเถรสมาคม จัดส่งคณะพระธรรมทูต ไปดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต่างก็ได้สำนึกในมหากรุณาธิคุณ ในพระมหากษัตย์ไทย ที่พระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม และประชาชนชาวไทยได้แสดงน้ำใจให้การช่วยเหลือชาวเนปาลมาโดยตลอด

ในวันนี้พระสงฆ์นานาชาติจากประเทศต่างๆ ซึ่งมีอยู่กว่า ๒๘ วัด ต่างมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทุกวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี จะมีการรวมกลุ่มจัดรักษาตาให้กับชาวเนปาลที่ยากไร้ และพระสงฆ์นานาชาติ ต่างร่วมใจกันเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรเป็นประจำทุกปี

แต่ในคราวนี้การเสด็จสวรรคตขององค์ เหมือนพระโพธิสัตว์แห่งพบชาติในความเป็นมนุษย์ ได้เสด็จสู่สวรรคาลัย ก็เสมือนหนึ่งพระองค์เสด็จไปยังแดนสุทธาวาส

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วัดไทยลุมพินี พระสงฆ์นานาชาติ ทุกชาติที่ปฎิบัติศาสนกิจ ณ ลุมพินีวันสถานที่ประสูติ จึงได้รวมใจกันแสดงออกซึ่งความระลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรม

ภาพเพิ่มเติม

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com