“พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป ลาว”

ด้วยเกิดเหตุเขื่อนแตกที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล ถนนขาด สะพานชำรุด ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ประชาชนได้รับความเดือนร้อนเป็นจำนวนมากกว่า ๔,๐๐๐ คน ทรัพย์สินเสียหาย ขาดแคลนเครื่องอุปโภค บริโภค ดำรงชีวติอยู่ด้วยความยากลำบาก นอกจากนั้นยังมีผู้สูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์เขื่อนแตก จำนวน ๒๖ ราย และมีประชาชนได้สูญหายเป็นจำนวน ๑,๑๒๖ คร ตามที่ทราบข่าวทางสื่อต่างๆ นั้น

ในการนี้พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล และวัดไทยในประเทศอินเดีย-เนปาล ได้ร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ใน สปป.ลาว จำนวน ๑๐๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน) ผ่านนายไซสมพอน พมวิหาน กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อนำไปมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อ

ซึ่งมีรายนามผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ดังนี้

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com