พระธรรมทูตฯร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย – เนปาลและคณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ (25 ส.ค. 60) เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชานุญาตให้พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย – เนปาลและคณะ นำโดยพระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ต่อเนื่องเป็นวันที่ 214 หลังเสร็จสิ้นพิธีหลวง หรือพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายพระบรมศพ

การนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชานุญาตให้คณะต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยแบ่งออกเป็น 4 รอบ รอบละ 11 คณะ คณะละ 50 คน หมุนเวียนจนกว่าจะครบจำนวนเจ้าภาพตามที่แสดงความจำนง โดยเวลา 10.30 น.พิธีบำเพ็ญกุศลและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูปดังนี้

1. พระธรรมปัญญาบดี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์

2. พระธรรมโพธิวงศ์ วัดไทยพุทธคยา

3. พระเทพวิสุทธาภรณ์ วัดอินทรวิหาร

4. พระเทพปฏิภาณกวี วัดประยุรวงศาวาส

5. พระราชอุปเสณาภรณ์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

6. พระวิสุทธิศาสนวิเทศ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

7. พระกิตติโสภณวิเทศ วัดนาคปรก

8. พระเมธีวรญาณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์

9. พระสุวิมลธรรมภรณ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์

10. พระครูปริยัติโพธิวิเทศ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร ประเทศอินเดีย

ในการนี้ พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ ได้นำคณะกรรมการวัดไทยพุทธคยา วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล โดยมีนายณรงค์ฤทธิ์ เอี่ยมเจริญยิ่ง นางมาลี จิวราช นางสาวพัชรดา สุขอร่าม นางสาวกาวิดา อัยศิริ นายธนิต ติรวัฒน์ นายฉัตรชัย เอื้อคารวะ นางสาววรนุช วิทยฐานกร นางพรวิมล พรนำพา นางสาวฤาภาวดี เอี่ยมภักดี นางสาวกิจวรินท์ ผิวแตงร่วมด้วย

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com