• หน้าแรก
  • ข่าวและกิจกรรม
  • พระสงฆ์นานาชาติ ผู้แสวงบุญ ครูและนักเรียนอินเดีย ร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน)

พระสงฆ์นานาชาติ ผู้แสวงบุญ ครูและนักเรียนอินเดีย ร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน)

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ลานพระบรมรูป วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีระยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล มอบหมายให้ พระครูสุวัฒนชยาทร รองหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย เป็นประธาน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) ทอดผ้าบังสุกุลพระสงฆ์นานาชาติ ๓๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โดยมีพระสงฆ์นานาชาติ ๕๐ รูป ๙ ชาติ ไทย พม่า อินเดีย กัมพูชา ศรีลังกา ธิเบต ภูฐาน เวียดนาม เนปาล มีพระมหินเดอร์ เจ้าอาวาสวัดญาเณศวร พุทธวิหาร รัฐมนตรีพระพุทธศาสนารัฐอุตตรประเทศ และพสกนิกรชาวไทยที่เดินทางมานมัสการสังเวชนียสถาน มีพลเอกนิพนธุ์ ไชยะบุรินทร์ อดีตผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก และอดีตที่ปรึกษาปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ครูนักเรียนโรงเรียนในความอุปถัมภ์ของวัด ๓๐๐ คน

จากนั้น พลเอกนิพนธุ์ ไชยะบุรินทร์ อดีตผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก และอดีตที่ปรึกษาปลัดกระทรวงกลาโหม อ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นำพสกนิกรชาวไทยร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่มีต่อประชาชนชาวเมืองกุสินารา และวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เริ่มการก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.๒๕๔๒ ด้วยแรงศรัทธาของคณะพุทธบริษัทชาวไทย และคณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวัดว่า วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ซึ่งมีความหมายถึง วัดที่ชาวไทยสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง การครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี ตั้งอยู่ ณ เมืองกุสินารา อันเป็นสังเวชนียสถานที่ดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

นอกจากนี้ “พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา” ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในการเลือกแบบเจดีย์จากแบบร่างที่สถาปนิกได้ทูลเกล้าฯ ถวาย และได้ทรงมีพระราชวินิจฉัยเพิ่มเติม โดยได้รับพระราชทานลายพระหัตถ์ปรับแก้ตัวเรือนธาตุ อีกทั้งยังทรงโปรดพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ และเส้นพระเจ้า โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เพื่อทรงอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พระเจดีย์มหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จัดสร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของโลก หล่อด้วยบรอนด์ ขนาดความสูง 2.30 เมตร มีน้ำหนักประมาณ 2 ตัน การจัดสร้างได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณาจารย์ผู้ทรงเกียรติและได้รับการสนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องในขั้นตอนการควบคุม ตรวจสอบการปั้นต้นแบบจากสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

และวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้าคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา วัดไทยกุสินาเฉลิมราชย์

รูปภาพเพิ่มเติม

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com