พิธีเปิดการแข่งขันวาดภาพระบายสี พระพุทธเจ้า มหาศาสดาเอกโลก

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดการแข่งขันวาดภาพระบายสี พระพุทธเจ้า มหาศาสดาเอกโลก ซึ่งมีนักเรียนจาก ๒๗ โรงเรียน ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด มีคุณมนัส สุขจิตร์ คุณพัสกร ยาชูชีพ คุณมานะ ชยโพธิกิจ คุณสุภัทรา ชยโพธิกิจ คุณสารุณี ชุมดวง คุณวันวิสาข์ จุลเสนีย์ชร ผู้อุปถัมภ์ในการจัดประกวด ประธานตัดริบบิ้ล เนื่องในงานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย๙๘๐ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เพื่อสร้างกิจกรรมการเมีส่วนร่วม เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com