• หน้าแรก
  • ข่าวและกิจกรรม
  • มหาปรินิพพานสถูป สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาพุทธเจ้า ในช่วงฤดูฝน

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com