มอบวุฒิบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม ชั้นนวกภูมิ

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่อาคารสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีบัญชาให้นำข้อสอบ พร้อมเฉลยจากประเทศไทยมาเปิดสอบพระปริยัติธรรม ชั้นนวกภูมิ พร้อมประทานโอวาทเจ้าสำนักเรียนวัดปากน้ำ โดยการดำเนินการของ พระปิฎกเมธี ผู้ช่วยเจ้าวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ รองเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง พระครูปลัดมงกร ปญฺญาวุฑฺโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดน้ำปรก พระมหาไพรัช วิรโธ ป.ธ.๙ วัดปากน้ำ พระมหาฉลอง ธมฺมฉนฺโท ป.ธ.๘ วัดปากน้ำ และพระมหาเรืองสันต์ สนฺตมโน ป.ธ.๗ วัดนาคปรก

เวลา ๐๙.๓๐ น. พระเดชรพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ประธานจุดธูปเทียน นำบูชาพระรัตนตรัย ตัวแทนผู้สอบผ่านพระภิกษุ สามเณณ แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา ถวายเครื่องสักการะ

พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ ดร. (วิเชียร) เจ้าอาวาสวัดไทยสิริราชคฤห์ เลขานุการพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล
กล่าวถวายรายงาน ดังมีใจความว่า ข้อมูลสถิติการสอบพระปริยัติธรรม ชั้น นวกภูมิ ประจำปี ๒๕๕๙ (ปีที่ ๓) ระหว่างวันที่ ๒-๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยสังเขป ดังนี้

พระภิกษุ-สามเณร เข้าสอบ ๒๒ รูป สอบผ่าน ๒๐ รูป
อุบาสก อุบาสิกา เข้าสอบ ๕๑ คน สอบผ่าน ๔๔ คน
ชาวต่างชาติ เข้าสอบ ๗๙ รูป สอบผ่าน ๔๙ รูป

ในนามคณะพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล กราบขอบพระคุณในความเมตตาของ เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ,ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชา ให้นำข้อสอบพร้อมเฉลยจากประเทศไทยมาเปิดสอบ โดยการนำของ พระเดชพระคุณ พระปิฎกเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และรองเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง พระครูปลัดมังกร ปญฺญาวุฑฺโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาคปรก พระมหาหวน ยสาโส ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระมหาไพรัช วิรโธ ป.ธ.๙ วัดปากน้ำ พระมหาฉลอง ธมฺมฉนฺโท ป.ธ.๘ วัดปากน้ำ และ พระมหาเรืองสันต์ สนฺตมโน ป.ธ.๗ วัดนาคปรก

จากนั้นพระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีระยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา,หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล
ได้เมตตามอบเกียรติบัตรให้แด่คณะกรรมการนำข้อสอบ มาเปิดสอบ และคณะกรรมการกำกับห้องสอบ และมอบวุฒิบัตร รางวัลผู้ทำคะแนนสูงสุดแต่ละชั้น เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ผู้สอบได้ และนำพระสงฆ์ สามเณร แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา สวดมนต์ถวาย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้อมูลโดย วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com