• หน้าแรก
  • ข่าวและกิจกรรม
  • วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์จัดสงกรานต์คึกคัก จัดส่งน้ำพระพุทธรูป ๙ ประเทศ นานาชาติร่วมสรงน้ำพระ

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์จัดสงกรานต์คึกคัก จัดส่งน้ำพระพุทธรูป ๙ ประเทศ นานาชาติร่วมสรงน้ำพระ

เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ในเทศกาลวันสงกรานต์ โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานฝ่ายฆราวาส และมีข้าราชการ ครู นักเรียน พ่อค้า ประชาชนชาวไทย และชาวอินเดียท้องถิ่น ร่วมสรงน้ำพระบรมสาริกธาตุ สรงน้ำพระพุทธรูปนานาชาติ ๙ ประเทศ สรงน้ำพระสงฆ์นานาชาติ มี พระมหินเดอร์ รัฐมนตรีว่าการพระพุทธศาสนา รัฐอุตตรประเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธนานาชาติ และพระสงฆ์นานาชาติ ซึ่งพิธีประกอบด้วย พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายบูรพาจารย์ พระมหาเถระ และผู้มีคุณูปการต่อวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ โดยได้อัญเชิญผอบพระบรมสารีริกธาตุ อัญเชิญพระพุทธรูปประจำพระชนมวารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อัญเชิญพระพุทธรูปหยก จากพระอุโบสถ และพระพุทธรูปนานาชาติ ๙ ประเทศ ถวายสักการะ สรงน้ำพระบรมรูปในหลวง รัชกาลที่ ๙ และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา เปิดให้พระสงฆ์ และประชาชนเข้าสรงน้ำ

พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) กล่าวว่า การน้ำสรงพระ เป็นน้ำเชื่อมสายใจให้ทุกศาสนามีสุขสันติ ทุกคนที่มาร่วมพิธีมาด้วยความคุ้นเคย ทำให้นานาศาสนามารวมกันในวันนี้ ความเป็นพุทธทำให้ศรัทธารวมกันได้ ด้วยความรักความนับถือกัน ดังนั้น จึงขอฝากพรจากแดนพุทธภูมิให้ทุกท่านดังนี้ ขออำนวยพรจากสังเวชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ พุทธานุภาพ นำธรรมชัยมงคล มอบให้โยมๆ มีความสุขสบายสุขภาพแข็งแรง จิตใจผ่องใสประสงค์สิ่งใดที่ดีงาม จงสำเร็จตามเจตนา ผ่านทุกข์โศกโรคร้าย อันตรายน้อยใหญ่อย่าได้ใกล้ เดินทางไกลไปทางอากาศ ขอให้ปลอดภัยในทุกทิศ สินทรัพย์มั่งมีเหลือใช้ ครอบครัวมีความรักความอบอุ่น รอบล้อมด้วยบริวาร ญาติมิตรมิห่างเหิน เพลิดเพลินในการฟังธรรม นำพรสวัสดี มาส่งมอบวันนี้เทอญ

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com