สงฆ์นานาชาติ ๑๐ ประเทศถวายราชสดุดีในหลวง

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ในงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติเมืองกุสินารา ครั้งที่ ๑ ณ สาลวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสงฆ์นานาชาติ ๑๐ ประเทศ และชาวอินเดีย กว่า ๕๐๐ รูป/คน จากประเทศ อินเดีย เมียนมาร์ ศรีลังกา เนปาล กัมพูชา ลาว เวียดนาม ธิเบต ภูฐาน เกาหลี อเมริกา และไทย ร่วมจุดเทียนถวายความอาลัย สวดมนต์ และถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระอภิธช อัคคมหาสัมธัมมโชติกะ ดร.ภัททันตะ ญาณิสสระ เจ้าอาวาสวัดพม่า กุสินารา เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมด้วยตัวแทนพระสงฆ์นานาชาติ ร่วมจุดเทียน และร่วมสวดมนต์ถวายความอาลัย

คุณหวังโม มหาอุบาสิกาชาวอเมริกา ได้กล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นพุทธมามกะ มีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุและให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ทรงเป็นราชาของพระราชา ที่ทรงดูแลพสกนิกรของพระองค์ให้อยู่ดีกินดีกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ตลอดระยะเวลาในการครองราชย์ ๗๐ ปี

พระอภิธช อัคคมหาสัมธัมมโชติกะ ดร.ภัททันตะ ญาณิสสระ เจ้าอาวาสวัดพม่า กุสินาราได้กล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ราชาของประเทศไทยทรงเป็นพระราชาต้นแบบของโลก ไม่ใช่พระราชาของประเทศไทยเท่านั้น แต่ทรงเป็นราชาของคนทั้งโลก ชาวไทยได้สร้างวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ถวายพระองค์ท่าน และให้การดูแลศาสนาสงเคราะห์แก่ชาวอินเดียท้องถิ่น ทั้งสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก มอบผ้าห่มกันหนาว และโครงการต่างๆ อีกมากมาย

นายแพทย์วินัย ศรีสะอาด นายแพทย์ที่มาปฏิบัติงาน ณ สถานพยาบาลวัดไทยกุสนิาราเฉลิมราชย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับตั้งแต่วันที่ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์แห่งมหาชนชาวสยาม ตลอดการครองราชย์ ๗๐ ปี พระองค์ทรงเป็นพ่อ ไม่ใช่พระเจ้าเดินดินหรืออะไร แต่ทรงเป็นพ่อของพวกเราทุกคน พ่อที่ทรงงานทุกวันเป็นเวลา ๗๐ ปี โดยไม่มีวันหยุด ไม่มีวันพักผ่อน แม้ในวันที่ทรงประชวรอยู่ในโรงพยาบาล พระองค์เคยทรงตรัสว่า พระองค์ทรงหยุดพักไม่ได้ เพราะพสกนิกรของพระองค์ท่านลำบากยากแค้นอยู่แล้ว แค่เพียงวันเดียวที่ทรงงานเพิ่มขึ้นก็จะทำให้พวกเขามีความสุขมากขึ้นอีกวัน ทรงสิริราชสมบัติด้วยทศพิธราชธรรม เปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพ และ พระวิสัยทัศน์ ส่งผลให้ชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง พสกนิกรมีความผาสุกร่มเย็นใต้ร่มพระบารมี แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ผู้ทรงคุณอันประเสริญยิ่ง ยากที่พสกนิกรทั่วไทยทั้งประเทศและทั่วโลก จะกลั้นน้ำตาอยู่ คล้ายกับดวงใจจะสลาย หลังจากรับรู้ประกาศสำนักพระราชวัง พ่อหลวงของแผ่นดิน พระราชาที่เป็นที่รักยิ่งเสด็จสวรรคต ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

นายแพทย์วินัย ศรีสะอาด ได้นำพสกนิกรชาวไทยร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสียงดังกึกก้องทั่วเมืองกุสินารา เพื่อประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านให้ทั่วโลกได้รับรู้ว่าคนไทยรักพระมหากษัตริย์มากเพียงไร

จากนั้นพระสงฆ์นานาชาติได้ร่วมกันจุดเทียนเดินเวียนประทักษิณรอบมหาปรินิพพานสถูป สาลวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อถวายความอาลัย

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com