อำนวยพรจากแดนพุทธภูมิ สถานที่ตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๗๐ ณ โพธิมณฑล ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล นำคณะเที่ยวบินมหากุศล สวดมนต์เข้าพรรษา กราบสักการะพระพุทธเมตตา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระมหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จำนวน ๑๓๐ รูป/คน โดยมีพระมหาเถระร่วมเดินทาง พระเดชพระคุณ พระธรรมปัญญาบดี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ กทม. พระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัฒน์ เจ้าคณะภาค ๖ เจ้าอาวาสพระแก้ว เชียงราย พระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธาภรณ์ เจ้าคณะเขตพระนคร เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร และพระมหาเถระ พระราชาคณะ อีกจำนวนมากเดินทางในคณะเที่ยวบินมหากุศล ซึ่งทุกท่านมีจิตศรัทธาตั้งมั่น เดินทางไป-กลับ ภายใน ๑ วัน นำมาซึ่งความปลื้มปิติในหัวใจ ไหว้พระรับพร นับหลักธรรมไปปฏิบัติ หัวใจเบิกบานด้วยโพธิธรรมเบิกบาน เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ด้วยโพธิปัญญา

จากนั้นคณะเดินทางเข้าร่วมงานทำบุญในวันบูรพาจารย์รำลึก ที่สุดของความสำคัญของพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ตอบแทนกตัญญูเวทิตาคุณ ผู้ชี้ทางในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายในพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรให้ท่านและครอบครัว จงประสบสุขสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงทุกประการเทอญ

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com