พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล

พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) BA MA Ph.D 
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล 

ประกาศเกียรติคุณ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรรมนิเทศ 

ท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิวงศ์ หรือที่ท่านรู้จักในสมณะศักดิ์เดิมคือ พระราชรัตนรังษี อายุ ๕๙ ปี พรรษา ๓๘ ท่านอยู่ในอินเดียกับเนปาล ตั้งแต่ปี ๒๕๒๗ นับได้ ๒๙ ปีแล้ว ด้วยความตั้งใจระดับสูง ต่อการปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตไทยในดินแดนกว้างใหญ่ มีทั้งขอทาน คนยากคนจน คนบุญคนบาป เศรษฐี ผู้ดี ไพร่ คนยากไร้อนาถา ท่านเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ามกลางเจ้าลัทธิ ความเชื่อมากมายหลากหลาย ทำงานอยู่ได้แบบไม่ธรรมดา ทุ่มเททั้งชีวิตให้กับการแสวงบุญ จนได้รับความเชื่อมั่นจากชาวพุทธทั่วโลก ตามเส้นทางการแสวงบุญในแดนพุทธภูมินั้น ไม่ว่าจะเป็นพุทธสถานสำคัญ คือสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน หรือสถานที่สำคัญต่างๆของพระพุทธศาสนา ท่านได้สร้างทั้งวัดไทย ห้องน้ำ และโรงพยาบาล ไว้ครบถ้วน 

ท่านเจ้าคุณมีฉันทะความพอใจในการพัฒนาทุกรูปแบบด้วยการสอนให้คนทุกระดับ นำหลักพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิต และการทำงานอย่างเห็นผลทันตา ด้วยวิสัยทัศน์ที่มองการณ์ไกล จึงได้จัดให้มีการสอนพุทธธรรมในรถบัสแสวงบุญเรียกว่า แปลรูปรถบัสให้เป็นศาลาฟังธรรม ปรับรถผู้แสวงบุญให้เป็นพระอุโบสถสำหรับไหว้พระสวดมนต์ นับจำนวนร้อยจบพันจบ เป็นที่กล่าวขวัญในทางเอาเป็นแบบอย่าง ท่านได้ยกระดับวัดไทย ให้เป็นโชว์รูมคือ ที่แสดงผลงานของชาวพุทธไทย ให้ปรากฎในสายตานานาอารยประเทศที่สังเวชนียสถานอย่างได้ผล ใช้เส้นทางทางศาสนาพัฒนาจิตใจผู้คนส่งกลับประเทศไทย ทั้งเอกชน องค์กร ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ครู และนักเรียน จัดไปบวชพระบวชชีจนมีคำกล่าวกันว่า คนไปไหว้พระที่อินเดีย คือไฮโซ คนที่ยังไม่เคยไปแม้ใหญ่โต ก็ยังโลคลาส 

ด้วยการศึกษาระดับสูงสุด และประสบการณ์ที่ยาวนานผ่านร้อนผ่านฝน ผ่านคนสัตว์สิ่งของ แม่น้ำภูเขา ในอินเดียเนปาลถิ่นฐานของพุทธภูมิแหล่งเกิดศาสนา ลัทธิความเชื่อ ความไม่อยากเชื่อ ความไม่น่าเชื่อ จึงนำมาขีดเขียนเป็นหนังสือ ประเภทมือค้นปนปากพูด หลายเล่ม ทั้งที่วัดและร้านทั่วไปในประเทศไทย จึงพอบอกเล่าให้รู้จักท่านและงานที่ท่านทำคำที่ท่านพูด โดยสังเขปดังนี้แล 

ผลงาน

 • ด้านการปกครอง

  • เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร
  • เป็นประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย
  • เป็นพระอุปัชฌาย์ (วิสามัญ) ประจำประเทศอินเดีย
  • เป็นปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล
  • เป็นกรรมการมูลนิธิวัดไทยพุทธคยา
  • เป็นรองประธานกรรมการศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย 
 • ด้านการเผยแผ่ 

  • เป็นวิทยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • เป็นพระอาจารย์บรรยายสังเวชนียสถานประเทศอินเดียแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • เป็นพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร
  • เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วุฒิสภา
  • เป็นประธานคณะเตรียมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา ณ ปริมณฑลท้องสนามหลวง
  • เป็นกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายนโยบายคณะสงฆ์นานาชาติ และคณะกรรมการบริหารพัฒนาลุมพินี - เนปาล
  • เป็นประธานการเผยแผ่ (มัคคุเทศก์) บรรยายตามพุทธสถานในพุทธภูมิอินเดีย – เนปาล 
   เป็นประธานบริหารสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย
  • เป็นประธานกองอำนวยการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ณ ปริมณฑลท้องสนามหลวง
  • เป็นประธานฝึกอบรมพระวิทยากร ผู้ช่วยงานพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย
  • ประธานจัดงานโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ พรรษา ร่วมกับสถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงนิวเดลี
  • เป็นประธานที่ปรึกษามูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ (ประเทศไทย)
  • เป็นเลขาธิการมูลนิธิวัดไทยกุสินารามหาวิหาร (ประเทศอินเดีย)
  • ปฏิบัติศาสนกิจในนามพระธรรมทูตสายต่างประเทศตามนานาประเทศ เช่น ประเทศรัสเซีย เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เวียดนาม เขมร มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า ศรีลังกา จีน เป็นต้น 
 • ผลงานวิชาการ 

  ได้พิมพ์หนังสือเผยแผ่ เช่น พุทธสถานปริทัศน์ นิเทศธรรมในแดนพุทธภูมิ ตามรอยพระพุทธเจ้า อันว่าเนปาล มหานคร โกสัมพี อันว่าอินโดนีเซีย สู่แดนพุทธองค์ พระไทยไปเมืองนอก (อเมริกา) สมุดภาพพุทธดภูมิ กุสินารา ต้นสาละ บุญญาภินิหาร สู่แดนพุทธองค์อินเดียเนปาล อันว่าศรีลังกา ร้อยมุมมอง ส่องอินเดีย เป็นต้น 

 • เกียรติคุณที่ปรากฏ 

  • ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร สาขาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ และประกาศนียบัตรพระธรรมทูตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ได้รับพระราชทานผผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมด้านเยาวชน จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมารฯ
  • ได้รับโล่พุทธคุณูปการกาญจนเกียรติคุณ ของคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
  • ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 • ผลงานที่ผ่านมา 

 • ผลงานล่าสุด 

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com