โครงการ ต้นกล้าพระพุทธศาสนา

ณ  วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์    รัฐอุตตรประเทศ  สาธารณรัฐอินเดีย


ชื่อโครงการ    “ต้นกล้าพระพุทธศาสนา

หลักการและเหตุผล

            เด็กและเยาวชน นับว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ควรแก่การให้ความสนใจ และเอาใจใส่ด้วยเมตตาธรรม วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ซึ่งตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ท่ามกลางเยาวชนท้องถิ่นของอินเดีย ผู้ด้อยโอกาสและค่อนข้างจะขัดสนปัจจัยสี่ อันเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิต จึงได้ให้ความสนใจ ที่จะเข้าไปดูแลเด็กและเยาวชนตามสถานศึกษาต่าง ๆ ด้วยการให้ความอุปถัมภ์ดูแล อยู่เป็นประจำ

            โครงการ “ต้นกล้าพระพุทธศาสนา” จึงเป็นอีกโครงการหนึ่งที่มีแนวคิดที่จะสงเคราะห์เด็กและเยาวชนท้องถิ่นเหล่านี้ให้มีโอกาสได้เรียนรู้หนังสือพร้อมหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปพัฒนาและยกระดับปรับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น อีกทั้งยังจะเป็นการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันพระพุทธศาสนาและประชาชนในท้องถิ่น อันจะเอื้ออำนวยให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิต่อไป


วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเปิดโอกาสให้สถานศึกษาต่าง ๆ ในเมืองกุสินาราและปริมณฑล ได้มาใช้สถานที่ของวัด ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

๒. เพื่อให้สถานศึกษาต่าง ๆ นำนักนักเรียน นักศึกษา มาทัศนศึกษาที่วัด เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสถาบันพระพุทธศาสนา กับชุมชนท้องถิ่น

๓. เพื่อให้เยาวชนท้องถิ่น ได้ศึกษาเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมไทย และเข้าใจหลักธรรม ทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง

๔. เพื่อให้วัด และสถานศึกษา ที่อยู่ในความอุปถัมภ์ดูแลของวัด ได้มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง

๕. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวัด ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนท้องถิ่น และนานาอารยประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

๑. กลุ่มนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า   ๗  ปี

๒. กลุ่มนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่  ๘  

๓. กลุ่มฝึกอาชีพ สำหรับคนอนาถาและคนขอทาน

๔. กลุ่มนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในความอุปถัมภ์ของวัดจำนวน ๑๐ โรงเรียน

ลักษณะโครงการ  

            เป็นโครงการต่อเนื่อง  โดยความร่วมมือระหว่างวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ กับ โรงเรียนในความอุปถัมภ์ของวัดจำนวน ๑๐ โรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง วัด บ้าน และโรงเรียนท้องถิ่น

กิจกรรมปฏิบัติ

กิจกรรมปฏิบัติ แบ่งออกเป็น  ๓  ภาค ดังนี้

           ๑. ภาคทฤษฎี      จำนวน ๓  วิชา ๆ ละ ๕๐ นาที  คือ

      – วิชาพื้นฐาน (ภาษาอังกฤษ และ ภาษาฮินดี)          เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๕๐  น.

      – วิชาคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน                                เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๕๐  น.

      – วิชาพระพุทธศาสนา                                         เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๕๐ น.

๒.  ภาคปฏิบัติ     (เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.)

      – พานักเรียนไหว้พระสวดมนต์  และเจริญจิตภาวนา

      – ฉายวีดีโอเกี่ยวกับประเทศไทย และพุทธประวัติ ให้นักเรียนได้ชม

      – จัดให้พระมหาเถระ กล่าวต้อนรับและให้โอวาท

      – จัดพระธรรมวิทยากรให้การอบรม และนำชมบริเวณวัด

      – ให้แพทย์ประจำกุสินาราคลินิก ตรวจรักษาโรค ให้แก่นักเรียนฟรี

      – เลี้ยงอาหาร และชาร้อน (กระลำจาย) แก่เด็กนักเรียน

      – มอบของที่ระลึกจากทางวัดให้แก่เด็กนักเรียน

      – จัดส่งพระไปสอนสวดมนต์ และเจริญจิตภาวนา ตามโรงเรียนที่อยู่ในความอุปถัมภ์ของวัดจำนวน ๑๐  โรงเรียน

      – ฝึกอบรมศิลปาชีพ เช่น ทำตุ๊กตา ,ของชำร่วยจากใบไม้ ,การจักสานจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น

            ๓. กิจกรรมเสริม

     – จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล , คริกเก็ต

     – จัดแข่งขันกิจกรรมวิ่งมาราธอนเพื่อสันติภาพ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

๑. จัดทำโครงการนำเสนอต่อประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เพื่อพิจารณาอนุมัติและขอความเห็นชอบตามลำดับ

๒. ประชุมแต่งตั้งมอบหมายคณะกรรมการดำเนินงาน

๓. ติดต่อครูที่มีความรู้ความสามารถทั้งภาษาอังกฤษและฮินดี และ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและชำนาญในศาสนพิธี ตลอดจนมีความเข้าใจในการนำหลักธรรมไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

๔. ประกาศรับสมัคร ลงทะเบียน จัดตารางการเรียนการสอน มอบอุปกรณ์การเรียน และ เริ่มการเรียนการสอน

๕. จัดสอบวัดผล ประเมินผล และมอบวุฒิบัตรประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีการเรียนดีและมีความประพฤติเหมาะสมในฐานะพุทธศาสนิกชน

ระยะเวลาการดำเนินงาน

          เริ่มโครงการ      :  ต้นเดือนพฤศจิกายน

สิ้นสุดโครงการ   :  ปลายเดือนมีนาคม

รวมระยะเวลาในการดำเนินการทั้งสิ้นจำนวน   ๕   เดือน

งบประมาณ

๑. ค่าตอบแทนครูสอนวิชาพื้นฐาน (อังกฤษ-ฮินดี)

จำนวน ๑ ท่าน ๆ ละ ๕ เดือน ๆ ละ ๔๐๐ รูปี               ๒,๐๐๐   รูปี

๒. ค่าตอบแทนครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

จำนวน ๑ ท่าน ๆ ละ ๕ เดือน ๆ ละ ๔๐๐ รูปี               ๒,๐๐๐   รูปี

๓. ค่าตอบแทนครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา

จำนวน ๒ ท่านๆ  ละ ๕ เดือน ๆ ละ ๔๐๐ รูปี               ๔,๐๐๐   รูปี

๔. ค่าอุปกรณ์การเรียน  แก่นักเรียน

จำนวน  ๑๐๐ คน ๆ ๒๐ รูปี                                     ๒,๐๐๐   รูปี

๕. ค่าสโมซ่าและเครื่องดื่ม 

จำนวน ๒๐ วัน ๆ ละ ๔๐๐  รูปี                                 ๘,๐๐๐   รูปี

๖. ค่าจัดทำโต๊ะเก้าอี้ใหม่เพิ่มเติม

จำนวน   ๓๐  ชุด ๆ ละ  ๔๕๐  รูปี                           ๑๓,๕๐๐  รูปี

๗. ค่าเอกสารและติดต่อประสานงาน                                       ๓๐๐  รูปี


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น        ๓๕,๘๐๐  รูปี

 ที่มาของงบประมาณ

๑. มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย

๒. จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

          ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย

สถานที่ดำเนินการ  

 วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ทำให้วัดและสถานศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งชุมชนในท้องถิ่น มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

๒. ทำให้เยาวชนอินเดีย ได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมไทย

๓. ทำให้เยาวชนอินเดีย ได้เรียนรู้และเข้าใจพระพุทธประวัติ และธรรมะของพระพุทธองค์มากยิ่งขึ้น

๔. ทำให้เยาวชนและผู้ปกครอง มองภาพพจน์และบทบาทของพระสงฆ์ไทย ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง

๕. กิจกรรมของวัด ได้แพร่ขยายไปในหมู่ชนชาวภารตประเทศ

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com