๒๒ ม.ค. ๒๕๖๐ | 395 จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๒๐ น. พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ได้รับนัดหมายโปรดให้เข้าเฝ้าสนทนาเป็นพิเศษ กับองค์ทะไลลามะ ผู้นำจิตวิญญาณและประมุขสูงสุดของทิเบต เพื่อเชื่อมสมณทูตสัมพันธ์ระหว่างธิเบตกับสงฆ์ไทย ที่มีความร่วมมือกันในการเผยแผ่พุทธศาสนาออกสู่เวทีโลกร่วมกันมา ซึ่งท่านได้ชื่นชมพระพุทธศาสนาในประเทศไทยอย่างมาก มีพระเถระทรงธรรมทรงวินัย ศรัทธาในศาสนิกที่เป็นปึกแผ่น

 

 

องค์ทะไลลามะได้เสด็จมาแสดงธรรม และนำชาวพุทธมหายานสาธยายมหากาลจักร โดยมีมหาชนเข้าร่วมฟังธรรม และสาธยายเป็นจำนวนมาก ซึ่งภายในพระมหาเจดีย์พุทธคยามีผู้คนนับแสนทั้งธิเบตและนานาชาติ ที่เดินทางมากราบสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ มหาเจดีย์พุทธคยา อันเป็นสถานที่ตรัสรู้แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

 

ในโอกาสที่เสด็จสวรรคตสัตมวาร (๑๐๐ วัน) ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) ได้นำพระพุทธแสนล้านมาถวาย และขอให้น้อมจิตอธิษฐานถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาล ที่ ๑๐ ด้วย

 

 

ในการนี้มีพระวิสุทธิศาสนวิเทศ (กวีศิลป์ วิสุทธิกุโล) ตัวแทนของ พระเดชพระคุณ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค ๑๐ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ร่วมเข้าเฝ้าครั้งนี้ด้วย

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน