๐๔ มี.ค. ๒๕๖๐ | 443 จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ภายใต้การดูแลของ พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เป็นประธานจุดธูปเทียน นำบูชาพระรัตนตรัย และมอบผ้าไตรแก่กุลบุตรชาวอินเดีย ๘๙​ รูป ที่เข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณร และแม่ชี ในงานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี ๒๕๖๐ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

 

 

จากนั้นนำกุลชาวอินเดียทั้ง ๘๙ รูป ได้ตั้งขบวนแห่รอบพระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา ๓ รอบ กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ก่อนจะเดินทางจากวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เดินแห่ไปยังมหาปรินิพพานสถูป สาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

 

 

โดยเวลา ๑๖.๐๐ น. กุลบุตรชาวอินเดียทั้ง ๘๙ รูป เข้ารับบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดพม่า มีพระอภิธช อัคคมหาสัมธัมมโชติกะ ดร.ภัททันตะ ญาณิสสระ เจ้าอาวาสวัดพม่า เป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากบรรพชาเป็นสามเณรเสร็จแล้ว สามเณร และแม่ชีทั้ง ๘๙ รูป ได้ร่วมกันสวดมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายเป็นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

 

 

 

ซึ่งโครงการบรรพชาสามเณรอินเดียครั้งนี้วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ร่วมกับวัดพม่า เพื่อสืบสานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิให้เจริญงอกงามไพบูลย์ เนื่องในงานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี ๒๕๖๐ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน