๐๔ มี.ค. ๒๕๖๐ | 669 จำนวนผู้เข้าชม

พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ กล่าวว่า วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย ภายใต้การดูแลของ พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย ได้จัดพิธีสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระมหาเจดีย์ขึ้นที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ อันเป็นสังเวชนียสถานที่เสด็จปรินิพพาน สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธ และแบ่งแจกพระบรมสารีริกธาตุให้พระราชา ๘ พระนคร นับเป็นมหามงคลที่พุทธบริษัทชาวไทยทั่วโลกได้สร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี

 

 

เมื่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ พสกนิกรชาวไทยผู้จงรักภักดี และชาวพุทธผู้ศรัทธาเลื่อมใสนั้นแล้ว ทรงพระมหากรุณาอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ โปรดเกล้าพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ กับเส้นพระเจ้า และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุกับเส้นพระเจ้า ไว้ที่พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา ให้เป็นที่สักการบูชาด้วยสัมมาปฏิบัติจากชาวพุทธทั่วโลกและผู้ศรัทธาเลื่อมใสจากนานาอริยะประเทศ

 

 

เพื่อให้เกิดประเพณีอันดีงาม และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้สถาพร จึงได้จัดงานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุขึ้น เป็นที่รวมศรัทธา ให้งดงามยิ่ง อันเป็นผลจากการเชิดชูสถาบันทั้ง ๓ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในแดนพุทธภูมิ ในวันปลงมายุสังขาร ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

 

 

พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) กล่าวต่อว่า โดยจัดกิจกรรมร่วมกับวัดพุทธนานาชาติ ชุมท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมสำหรับเยาวชน ดังนี้ อาทิ การประกวดวาดภาพระบายสี “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” การประกวดร้องเพลงสรรเสริญพระพุทธเจ้า ของโรงเรียนในความอุปถัมภ์ของวัด ๒๗ โรงเรียน การจัดการแข่งขันกีฬาคริเก็ต กิจกรรมถือศีล กินเจ ปฏิบัติธรรม สวดอิติปิโส ๑๐๘ จบ เปิดโรงทานแก่ผู้ยากไร้ และเปิดให้บริการรักษาพยาบาลฟรีแก่ชาวอินเดียท้องถิ่นไม่แบ่งชนชั้น วรรณะ ศาสนา ฟรีตลอด ๓ วัน

 

 

 

 

 

พิธีเปิดงานนมัสการและสมโภชพระบรมสารีริธาตุ ประจำปี ๒๕๖๐ มีขึ้นในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เอกอัครทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี ๒๕๖๐ เปิดประตูพระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา และพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ โดยวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ อัญเชิญถวายสักการะพระพุทธปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน มีขบวนช้าง ขบวนม้า ขบวนนาฏศิลป์จากจังหวัดเชียงราย พระมหาเถระ พระสงฆ์นานาชาติ และพุทธศาสนิกชนทั้งไทย อินเดีย และนานาชาติ กว่า ๒,๐๐๐ คน วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อัญเชิญพระพุทธรูปปางปรินิพพานจากสาลวโนทยาน สถานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานสู่มกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่เสด็จดับขันธปรนิพพาน ตามแบบโบราณราชประเพณี เจ้ามัลละกษัตริย์

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน