๐๔ มี.ค. ๒๕๖๐ | 729 จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระครูสมุห์สงกรานต์ กิตฺติวํโส นำคณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดา ๘๕ รูป ร่วมบิณฑบาตโปรดชาวอินเดียหมู่บ้านอนิรุธวา ด้านหลังวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความสำคัญในครั้งพุทธกาล หลังจากที่ถวายพระเพลิงพระพุทธรีระ ชาวบ้านที่ยังมีความโศกเศร้าเสียใจ พระอนุรุทธะได้นำชาวบ้านไปแสดงธรรมโปรดที่หมู่บ้านแห่งนี้ ชาวบ้านเมื่อได้เห็นพระสงฆ์ต่างจัดเตรียมอาหารหวานคาวเท่าที่ตนสามารถจัดเตรียมได้ทัน นำมาซึ่งภาพแห่งความประทับใจที่ได้เห็นพระสงฆ์เยอะๆ ได้เข้ามาโปรดถึงหน้าประตูบ้าน

 

 

 

 

คณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดา ๘๕ รูป ซึ่งได้เดินเท้าเข้าสู่เมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยศรัทธาที่น้อมจิตถวายดวงใจให้พระบรมศาสดา บูชาโดยยิ่ง การจาริกธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาในแดนพุทธภูมิ ด้วยวิริยะ ขันติธรรมในตน สร้างสมบารมี และที่ขาดไม่ได้คือความรักความเมตตาในระหว่างย่างก้าว สู้สถานที่ ต่างๆ วันนี้เดินทางวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา และพักปฏิบัติธรรมที่วัดบรมธาตุราชสักการตลอด ๗ วัน ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร น้ำปานะ แก่พระธุดงค์ทั้ง ๘๕ รูป

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน