๐๔ มี.ค. ๒๕๖๐ | 752 จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ให้การต้อนรับ ท่านพระธรรมาจารย์ โอโนะ แห่งวัดโอทาคาจิ เมืองอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้เดินทางมาเยือนวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย โดยพระเดชพระคุณได้นำเยี่ยมชมวัด จุดธูปเทียนสักการะพระบรมสารีริก ภายในมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา จุดธูปเทียนสักการะพระพุทธสยัมภูยาน โดยคุณโคบายาชิ ได้เป่าขลุ่ยญี่ปุ่น เพื่อบูชาภายในพระอุโบสถ จากนั้นนำชมกุฎิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) เยี่ยมชมสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก โดยมีนายแพทย์บีเอ็นซิงห์ และเจ้าหน้าที่ และทีมแพทย์พยาบาล จากโรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่มาประจำการ ณ สถานพยาบาลกุสินาราคลินิกให้การต้อนรับ จากนั้นทางวัดได้เลี้ยงอาหารกลางวัน และน้ำชากาแฟ แก่คณะทุกท่าน

 

 

 

จากนั้นพระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) นำท่านพระธรรมาจารย์ โอโนะ กราบสักการะพระพุทธปรินิพพาน สาลวโนทยาน และมกุฏพันธนเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิง ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

 

 

ซึ่งพระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เคยได้นำหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปปลูกไว้ที่วัดโอทาคาจิ เมืองอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อกระชับสัมพันธไมตรี เมื่อ ๒ ปีก่อน ซึ่งท่านได้ชื่นวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เป็นวัดที่สวยงาม มีธรรมชาติที่ร่มรื่น และชื่นการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในแดนพุทธภูมิ

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน