๒๕ พ.ค. ๒๕๖๐ | 83 จำนวนผู้เข้าชม

ด้วยอาคารโมขเวศน์สันติธรรมศาลา (อาคาร ๑) และอาคารสัณฐานคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๒) วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์เป็นอาคารชั้นเดี่ยว ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารหอสวดมนต์ อาคารที่พักผู้แสวงบุญ อาคารสำนักงาน และอาคารหอฉันกุสาวดี ซึ่งผ่านการใช้งานมานานกว่า ๒๐ ปี บัดนี้อาคารได้มีการชำรุด ร้าว และหลังคารรั่ว ทางวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ จะไดัทำการเปลี่ยนหลังคาใหม่ทั้งหมด 

 

 

ซึ่งในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) ประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ได้เดินทางมาเป็นประธาน มุ่งหลังคาเปลี่ยนกระเบื้องแผ่นแรก เป็นปฐมฤกษ์ โดยมีพระครูสุวัฒน์ชยาทร รองหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นผู้ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เป็นผู้หางบประมาณ  

 

 

 

จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อกระเบื้องมุงหลังคา โดยท่านสามารถเป็นเจ้าภาพทำบุญได้ แผ่นละ ๑๐๐ บาท จำนวนทั้งหมด ๔ หมื่นแผ่น โดยโอนเงินผ่านบุญชี ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีเพื่อวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์-อินเดีย เลขบัญชี ๑๑๕-๔-๑๕๗๔๕-๕ หรือติดต่อ พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) โทร +๙๑ ๙๐๐ ๕๐๐ ๗๐๖๓ , ๙๑ ๙๐๐ ๕๐๐ ๗๐๓๒

 

 

ขออานิสงค์แห่งการทำบุญเปลี่ยนกระเบี้องมุงหลังคาวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  ขอให้ทำธุรกิจการค้า ซื้อมา ขาตล่อง ได้กำไรสูงๆ ได้ลาภ สุขสรรเสริญ มีตำแหน่งการงานสูงๆ ลูกหลานเล่าเรียน เขียนอ่าน ได้ปริญญาสูงๆ สมณศักดิ์ เลื่อนขัน เลื่อนขึ้น ชั้นสูงๆ โรคภัยไม่เบียดเบียน มีอายุยั้งยืนนาน มุ่งสู่วัยสูงๆ มีผู้หลักผู้ใหญ่คุ้มครองคุ้มกัน มีความปลอดภัยสูงปฏิบัติธรรมได้มรรค ได้บรรลุผล นำพาตนสู่ระดับสูง หลังจากตายเพราะกายแตก ได้สู่สุคติโลกสวรรค์ชั้นสูงๆ
 

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน