๒๖ ก.ค. ๒๕๖๐ | 890 จำนวนผู้เข้าชม

ขอเชิญร่วมเดินทางทริปบุญพิเศษ "กรุงเทพ-พุทธคยา ในวันเดียว"

เพื่อ "นมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้"

และ ร่วมงานวันบูรพาจารย์ งานบุญสำคัญที่สุดของพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ณ วัดไทยพุทธคยา
นำโดย พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา

ในวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
ด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาะลำ เดินทางไป-กลับในวันเดียว

ดูแลการจัดงานโดย พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
๑. พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ปธ.๙) โทร +๙๗๗-๙๘๕-๑๐๖-๙๒๙๗ (เนปาล)
๒. พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (คมสรณ์) โทร +๙๑-๙๙๓-๕๐๓-๐๖๙๖ (อินเดีย)
๓. พระครูนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) โทร +๙๑-๙๐๐-๕๐๐-๗๐๖๓ (อินเดีย)
๔. พระครูปลัดโพธิวงศ์วรวัฒน์ (ป้อม) โทร +๙๑-๗๗๖-๔๐๐-๐๙๕๙ (อินเดีย)
๕. พระครูศรีพิพัฒนวีรากรณ์ (ปราโมทย์) โทร ๐๙๖-๙๕๖-๙๒๓๕ (ไทย)
๖. คุณหทัยภรณ์ กสิกิจนำชัย โทร ๐๙๘-๔๖๕-๔๕๙๖ (ไทย)
หรือ คุณสุจินต์ อ่อนหนู โทร ๐๘๑-๘๕๐-๗๓๓๗ , ๐๘๑-๙๔๔-๘๒๕๐

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน