๑๙ ส.ค. ๒๕๖๐ | 384 จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๗๐ ณ โพธิมณฑล ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล นำคณะเที่ยวบินมหากุศล สวดมนต์เข้าพรรษา กราบสักการะพระพุทธเมตตา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระมหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จำนวน ๑๓๐ รูป/คน โดยมีพระมหาเถระร่วมเดินทาง พระเดชพระคุณ พระธรรมปัญญาบดี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ กทม. พระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัฒน์ เจ้าคณะภาค ๖ เจ้าอาวาสพระแก้ว เชียงราย พระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธาภรณ์ เจ้าคณะเขตพระนคร เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร และพระมหาเถระ พระราชาคณะ อีกจำนวนมากเดินทางในคณะเที่ยวบินมหากุศล ซึ่งทุกท่านมีจิตศรัทธาตั้งมั่น เดินทางไป-กลับ ภายใน ๑ วัน นำมาซึ่งความปลื้มปิติในหัวใจ ไหว้พระรับพร นับหลักธรรมไปปฏิบัติ หัวใจเบิกบานด้วยโพธิธรรมเบิกบาน เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ด้วยโพธิปัญญา

 

 

 

 

จากนั้นคณะเดินทางเข้าร่วมงานทำบุญในวันบูรพาจารย์รำลึก ที่สุดของความสำคัญของพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ตอบแทนกตัญญูเวทิตาคุณ ผู้ชี้ทางในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายในพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรให้ท่านและครอบครัว จงประสบสุขสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงทุกประการเทอญ

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน