๑๔ ก.ย. ๒๕๖๐ | 374 จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ นำพระสงฆ์ ๓๖ รูป วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พร้อมด้วยพระครูปลัดเฉลิมชาติ ชาติวโร นำพระสงฆ์ในโครงการเตรียมพระธรรมทูตรุ่นที่ ๒ วัดไทยพุทธคยา ในโอกาส ที่เดินทางมาศึกษาและปฏิบัติธรรมในสังเวชนียสถานเมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ออกรับอาหารบิณฑบาตโปรดชาวอินเดียถนนสายปรินิพพาน และหมู่บ้านอนิรุทวา หลังวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร

 

 

โดยมีชาวอินเดียจำนวนมาก ที่เป็นชาวพุทธ ชาวฮินดู และมุสลิมร่วมทำบุญตักบาตร โดยไม่แบ่งวรรณะ ศาสนา ทำให้หมู่บ้านนี้อยู่กันได้อย่างมีความสุข สันติสุข มีความรัก ความสามัคคีกัน โดยมี "บวร" บ้าน วัด โรงเรียน เป็นจุดศูนย์ร่วม ตามพุทธดำรัสของพระพุทธองค์ที่ตรัสว่า จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย” แปลว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่คนเป็นอันมาก

 

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตไทย สายอินเดีย-เนปาล มอบหมายให้จัด เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับการเผยแแผ่พระธรรมทูตสาย อินเดีย-เนปาล ให้เป็นมาตราฐานระดับเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยดีงามขององค์กรพระสงฆ์ไทย เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ มีโครงการศาสนสงเคราะห์ช่วยเหลือชุมชนไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ ทั้งสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก รักษาฟรีในวันพระ วันปกติ ๑๐ รูปี รักษาทุกโรค มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ชาวบ้านที่ยากไร้ ทั้งให้การสนับสนุนโรงเรียนในเมืองกุสินารากว่า ๓๐ โรงเรียน ตามแนวคิดที่ว่า จิตที่คิดให้มันเบา จิตที่คิดเอามันหนัก และเดินตามทางของเขา สู่เป้าหมายของเรา โดยไม่จำเป็นที่เขาจะเปลี่ยนมานับถือศาสนาเรา แต่ทำอย่างไรให้เขามาเป็นพวกเราให้ได้

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน