๑๙ ก.ย. ๒๕๖๐ | 304 จำนวนผู้เข้าชม

 

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่อาคารสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย วัดไทยพุทธคยา พระครูนิโครธบุญญากร (พระมหา ดร.ปรีชา กตปุญฺโญ , ป.ธ.๕ , ศน.บ. , M.A. , Ph.D) เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "ถอดรหัสสารพัดปัญหา" มีมีใจความสำคัญดังนี้ คือ

ถอดรหัส คือการแปลความหมายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ตรงประเด็น ตามเป้าหมายที่วางไว้

สารพัด คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ผสมผสานมากมายหลายอย่างเข้าด้วยกัน

ปัญหา คืออุปสรรคสิ่งขัดขวางระหว่างการทำงานทั้งที่เป็นหลักการ วิธีการ เหตุการณ์ สถานการณ์ รวมถึงตัวบุคคล อันเป็นเหตุขัดข้อง อึดอัดใจ ให้แก่พระธรรมวิทยากร

 

 

ถอดรหัสสารพัดปัญหา คือ อุบายแก้ไขอุปสรรคให้ทุเลาเบาลง หรือขจัดให้หมดสิ้นไป เพื่อให้งานการเผยแผ่ดำเนินการไปได้ด้วยดีมีคุณค่า พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) ผู้ประสิทธิ์วิทยากร การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ลูกพระตถาคต อย่าได้หวั่นเรื่องปัญหาหรือตำราทดสอบระบบงาน ลองภูมิ ลองปฏิภาณมนุษย์ ฝึกกลยุทธ์ เคล็ดลับ พิสูจน์ฝีมือการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า

การบริหารจัดการเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อวางงานอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมควรด้วยเหตุผล ทั้งบุคคล เวลา และสถานที่ จำแนกเป็น ๔ คือ ๑.บริหารตน คือการวางตนในฐานใด กับใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ ๒.บริหารคนที่มา คือรู้ว่า ใคร จากไหน ตำแหน่งอะไร เหมาะสมไหม ๓.บริหารเวลา คือรู้กาล กี่ชั่วโมง ทำอะไร เรื่องอะไร เวลาเท่าใด "เวลาน้อยนิด แต่ตรึมใจ ติดใจนาน เวลาเนิ่นนาน แต่เบิกบานสำราญใจ" ๔.บริหารอารมณ์ คือหมั่นสังเกตบรรยากาศรอบด้าน "บรรยากาศดี เติมสีสันให้บันเทิงจิต บรรยากาศหงุดหงิด หมั่นสะกิดใจให้บรรเทา

 

 

พิธีการในการที่พระธรรมวิทยากรนพลงพื้นที่ อย่างมีขั้นตอน เป็นระเบียบ "เริ่มต้นมีมนต์ขลัง ตอนกลางน่าเลื่อมใส ตบท้ายมั่นใจในบุญ อบอุ่นด้วยเสียงธรรม ดื่มด่ำด้วยเสียงมนต์ ท่วมท้นด้วยปีติ สุดยอดในพิธีกรรม และพระธรรมวิทยากรต้องมีจิตวิญญาณแห่งนักเผยแผ่ มีสุขภาพที่ดี มีการประสานงาน มีจรรยาบรรณ มีเทคนิคในการนำเสนอ เป็นต้น

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน