๒๖ ก.พ. ๒๕๖๑ | 358 จำนวนผู้เข้าชม

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระมหาเจดีย์ขึ้นที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ อันเป็นสังเวชนียสถานที่เสด็จปรินิพพาน สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธ และแบ่งแจกพระบรมสารีริกธาตุให้พระราชา ๘ พระนคร นับเป็นมหามงคลที่พุทธบริษัทชาวไทยทั่วโลกได้สร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี

เมื่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ พสกนิกรชาวไทยผู้จงรักภักดี และชาวพุทธผู้ศรัทธาเลื่อมใสนั้นแล้ว ทรงพระมหากรุณาอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ โปรดเกล้าพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ กับเส้นพระเจ้า และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุกับเส้นพระเจ้าไว้ที่พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา ให้เป็นที่สักการบูชาด้วยสัมมาปฏิบัติจากชาวพุทธทั่วโลกและผู้ศรัทธาเลื่อมใสจากนานาอริยะประเทศ

เพื่อให้เกิดประเพณีอันดีงาม และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้สถาพร จึงได้จัดงานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุขึ้น เป็นที่รวมศรัทธา ให้งดงามยิ่ง อันเป็นผลจากการเชิดชูสถาบัน ทั้ง ๓ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในแดนพุทธภูมิ ในวันปลงมายุสังขาร ระหว่าง วันที่ ๑๘-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

โดยในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ขบวนอัญเชิญพระพุทธรูปปางปรินิพพาน เครื่องราชสักการะ น้ำสรง พระราชทานขบวนช้าง ขบวนม้า พลทหาร พระมหาเถระ พระสงฆ์นานาชาติ พุทธศาสนิกชน จำนวนมากจากสาลวโนทยานสู่มกุฏพันธนเจดีย์ ตามโบราณราชปรพเพณีเจ้ามัลละอัญเชิญพระบรมศพพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน