๑๑ ต.ค. ๒๕๕๙ | 2582 จำนวนผู้เข้าชม

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ตั้งอยู่ระหว่างกึ่งกลางของสาลวโนทยาน(สถานที่ที่เสด็จปรินิพพาน) กับมกุฎพันธเจดีย์(สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ) ในเขตจังหวัดกุศินาคาร์ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๑๔ ไร่ เศษ โดยพุทธบริษัทชาวไทยร่วมใจกันสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เป็นการเฉลิมพระเกียรติการครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี และเฉลิมพระชนพรรษาครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในดินแดนพุทธภูมิ

สถานที่ที่เสด็จปรินิพพาน

สถานที่ที่เสด็จปรินิพพาน

 

สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ

สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานชื่อวัดว่า วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พระราชทานนามพระพุทธรูปองค์ประทานในพระอุโบสถว่า พระพุทธสยัมภูญาณ พร้อมด้วยพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ภาพทรงผนวช, ฉัตร ๓ ชั้น, ภาพพระมหาชนก, ภาพพระราชกรณียกิจ, ตราสัญลักษณ์ครองราชย์ ๕๐ ปี, ตราสัญลักษณ์สมโภชพระชนมายุ ๗๒ พรรษา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. เพื่อประดิษฐานไว้ที่หน้าบันของพระอุโบสภให้เป็นมิ่งมงคลต่อวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์และพสกนิกรชาวไทยทุกคน.

พระบรมฉายาลักษณ์ภาพทรงผนวช

พระบรมฉายาลักษณ์ภาพทรงผนวช

 

อำนวยการสร้างโดย พระสุเมธาบดี ทตฺตสุทธิมหาเถระ อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยมอบหมายให้ พระครูปลัดสุวัฒนศรัทธาคุณ (พระเทพโพธิวิเทศ) เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบโครงการ มี คุณจุมพล โพธิศรีวิสุทธิกุล พร้อมด้วยพุทธบริษัทชาวไทยจำนวนมากเป็นผู้อุปถัมภ์การสร้างวัด ทั้งนี้มีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย โดย ฯพณฯ ธวัชชัย ทวีศรี คอยดูแลช่วยเหลือและประสานงานในภารกิจอันสำคัญนี้ด้วยดีตลอดมา

พระสุเมธาบดี ทตฺตสุทธิมหาเถระ

 

เริ่มงานก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ภายในวัดมีศาสนสถานตามแบบของวัดในพระพุทธศาสนา คือ พระอุโบสถ พระมหาเจดีย์ ศาลารับเสด็จ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารโมกขเวศน์สันติอนุสรณ์พระสุเมธาธิบดี กุฏิสมเด็จ หอสวดมนต์ โรงเรียน สถานพยาบาล ธรรมศาลาที่พักผู้แสวงบุญ หอฉัน กุฎีสงฆ์ หอพระไตรปิฎก ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น มีศาสนกิจหลักคือการเผยแผ่พุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิ ดูแลชาวพุทธไทยและชาวพุทธนานาชาติผู้เดินทางไปแสวงบุญ และการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตไทย สายประเทศอินเดีย-เนปาล ตามมติมหาเถรสมาคม

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมมหาสังฆปริณายก

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์พระธานประกอบพิธียกช่อฟ้า ตัดลูกนิมิตในวันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ผูกพัทธสีมาตามพระบรมพุทธานุญาต พร้อมด้วยสงฆ์คณะปูระ ๘๐ รูป กรรมหารมหาเถรสมาคม พระสุเมธาธิบดี พระพรหมโมลี พระวิสุทธาธิบดี พระธรรมโมลี เป็นพระธานในขณะผูกพัทธสีมา

 


ข้อมูลโดย วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน