๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙ | 1257 จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. ภายในพระอุโบสถวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ หลวงพ่อพระครูสุวัฒน์ชยาทร รองหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำพระสงฆ์ แม่ชี อาสาสมัคร ทำวัตรสวดมนต์เย็น ให้โอวาทธรรม ประกอบพิธีสังฆกรรม เนื่องในวันออกพรรษา (วันมหาปวารณา) และพระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราช์ ได้ประชุม พบปะพูดคุย 

 


วันมหาปวารณา
คือวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เป็นวันสิ้นสุดพรรษา (วันรุ่งขึ้น จึงออกพรรษา) พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุทำปวารณาแทนอุโบสถสังฆกรรม คือไม่ต้องสวดพระปาฏิโมกข์
"ปวารณา" คือ ยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกัน หมายถึงยอมมอบตนให้สงฆ์กล่าวตักเตือนในข้อบกพร่องที่ภิกษุทั้งหลายได้เห็น ได้ยิน หรือมีข้อสงสัย ด้วยจิตเมตตา เพื่อจะได้สำรวมระวัง ปรับปรุงแก้ไขตนเอง เพื่อความเจริญของพระธรรมวินัย และความผาสุขในการอยู่ร่วมกัน เมื่อทำพร้อมกันเป็นหมู่ใหญ่ จึงเรียกว่า "มหาปวารณา"

 

 

 

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน