๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙ | 1074 จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ น. แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ในวันเทโวโรหณะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานพระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา

 

 

จากนั้นเวลา ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ออกรับอาหารบิณฑบาตโปรดชาวเมืองกุสินารา และได้นำภัตตาหารเข้าไปถวายพระพุทธปรินิพพาน สวดมนต์ถวายพรพระ ภายในมหาวิหารมหาปรินิพพาน สาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

 

"วันเทโวโรหณะ" เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงสู่โลกหลังจากเสด็จขึ้นไปจำพรรษาอยู่ใน ดาวดึงส์ พิภพถ้วนไตรมาสและการตรัสอภิธรรมเทศนาโปรดพระมารดาในเทวโลกนั้นมาตลอดเวลา 3 เดือน พออออกพรรษาแล้วก็เสด็จมายังโลกมนุษย์ โดยเสด็จมาทางบันไดสวรรค์ที่ประตูเมืองสังกัสนคร อันตั้งอยู่เหนือกรุงสาวัตถี วันที่เสด็จลงจากเทวโลกนั้นเรียกกันว่า “ วันเทโวโรหณะ “ ตรงกับวันมหาปวารณาเพ็ญเดือน ๑๑ วันนั้นถือกันว่าเป็นวันบุญกุศล ที่สำคัญวันหนึ่งของพุทธบริษัท โบราณเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า”วันพระเจ้าเปิดโลก” รุ่งขึ้นจากวันนั้นเป็นวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๑๑ จึงมีการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ กันเป็นการใหญ่ เพื่อเฉลิมฉลองการเสด็จลงจากเทวโลก ของพระพุทธเจ้า

 

 

โดยพุทธบริษัทได้พร้อมใจกันใส่บาตรแด่พระสงฆ์ที่อยู่ทั้งหมด ในที่นั้นกับทั้งพระพุทธองค์ด้วย โดยไม่ได้นัดหมายกันมาก่อน ภัตตาหารที่ถวายในวันนั้นส่วนใหญ่เป็นเสบียงกรัง ของตนตามมีตามได้ปรากฏได้มีการใส่บาตรรในวันนั้นแออัดมาก ผู้คนเข้าไม่ถึงพระสงฆ์จึงเอาข้าวสาลีของตนห่อบ้าง ทำเป็นปั้นๆบ้าง แล้วโยนเข้าถวายพระนี่เอง จึงเป็นเหตุหนึ่งที่นิยมทำข้าวต้มลูกโยน เป็นส่วนสำคัญของการตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นประเพณีว่าถึงวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ทุกๆปี ควรทำบุญตักบาตรให้เหมือนครั้ง ดั้งเดิมเรียกว่า”ตักบาตรเทโวโรหณะ” จนทุกวันนี้"

 

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน