๐๕ พ.ย. ๒๕๕๙ | 360 จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระครูนรนาถเจติยารักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เจ้าอาวาสวัดบรมธาตุราชสักการ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลในวันบูรพาจารย์ ทำบุญอุทิศถวาย พระเดชพระคุณ พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทัตตสุทธิมหาเถร ป.ธ.๘) อดีตหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร อดีตนายกสภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) และผู้ที่ให้การอุปถัมภ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เนื่องในวันบูรพาจารย์ ทำบุญอายุวัฒนมงคล ๖๒ ปี พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล

 

ภาพเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน