• หน้าแรก
  • ความเป็นมา วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

ความเป็นมา วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ตั้งอยู่ระหว่างกึ่งกลางของสาลวโนทยาน(สถานที่ที่เสด็จปรินิพพาน) กับมกุฎพันธเจดีย์(สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ) ในเขตจังหวัดกุศินาคาร์ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๑๔ ไร่ เศษ โดยพุทธบริษัทชาวไทยร่วมใจกันสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เป็นการเฉลิมพระเกียรติการครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี และเฉลิมพระชนพรรษาครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในดินแดนพุทธภูมิ

สถานที่ที่เสด็จปรินิพพาน
สถานที่ที่เสด็จปรินิพพาน
สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานชื่อวัดว่า วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พระราชทานนามพระพุทธรูปองค์ประทานในพระอุโบสถว่า พระพุทธสยัมภูญาณ พร้อมด้วยพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ภาพทรงผนวช, ฉัตร ๓ ชั้น, ภาพพระมหาชนก, ภาพพระราชกรณียกิจ, ตราสัญลักษณ์ครองราชย์ ๕๐ ปี, ตราสัญลักษณ์สมโภชพระชนมายุ ๗๒ พรรษา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. เพื่อประดิษฐานไว้ที่หน้าบันของพระอุโบสภให้เป็นมิ่งมงคลต่อวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์และพสกนิกรชาวไทยทุกคน.

 

พระบรมฉายาลักษณ์ภาพทรงผนวช
พระบรมฉายาลักษณ์ภาพทรงผนวช

อำนวยการสร้างโดย พระสุเมธาบดี ทตฺตสุทธิมหาเถระ อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยมอบหมายให้ พระครูปลัดสุวัฒนศรัทธาคุณ (พระเทพโพธิวิเทศ) เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบโครงการ มี คุณจุมพล โพธิศรีวิสุทธิกุล พร้อมด้วยพุทธบริษัทชาวไทยจำนวนมากเป็นผู้อุปถัมภ์การสร้างวัด ทั้งนี้มีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย โดย ฯพณฯ ธวัชชัย ทวีศรี คอยดูแลช่วยเหลือและประสานงานในภารกิจอันสำคัญนี้ด้วยดีตลอดมา

พระสุเมธาบดี ทตฺตสุทธิมหาเถระ
พระสุเมธาบดี ทตฺตสุทธิมหาเถระ

เริ่มงานก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ภายในวัดมีศาสนสถานตามแบบของวัดในพระพุทธศาสนา คือ พระอุโบสถ พระมหาเจดีย์ ศาลารับเสด็จ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารโมกขเวศน์สันติอนุสรณ์พระสุเมธาธิบดี กุฏิสมเด็จ หอสวดมนต์ โรงเรียน สถานพยาบาล ธรรมศาลาที่พักผู้แสวงบุญ หอฉัน กุฎีสงฆ์ หอพระไตรปิฎก ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น มีศาสนกิจหลักคือการเผยแผ่พุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิ ดูแลชาวพุทธไทยและชาวพุทธนานาชาติผู้เดินทางไปแสวงบุญ และการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตไทย สายประเทศอินเดีย-เนปาล ตามมติมหาเถรสมาคม

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมมหาสังฆปริณายก

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์พระธานประกอบพิธียกช่อฟ้า ตัดลูกนิมิตในวันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ผูกพัทธสีมาตามพระบรมพุทธานุญาต พร้อมด้วยสงฆ์คณะปูระ ๘๐ รูป กรรมหารมหาเถรสมาคม พระสุเมธาธิบดี พระพรหมโมลี พระวิสุทธาธิบดี พระธรรมโมลี เป็นพระธานในขณะผูกพัทธสีมา

 


ข้อมูลโดย วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com